HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

(tính đến ngày {{donvi.homnay}})

{{donvi.data.totalCountTiepnhan}}

(tiếp nhận)

{{donvi.data.totalCountDanggiaiquyet}}

(đang giải quyết)

{{donvi.data.totalCountDagiaiquyet}}

(đã giải quyết)